Szkoła Podstawowa w Liczu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szkoła Podstawowa w Liczu

ul. Licze 34, 82-500 Kwidzyn


Szkoła Podstawowa w Liczu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. Poniżej przedstawiamy reguły korzystania z naszej strony internetowej oraz Politykę Prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.splicze.pl (zwanej dalej Stroną).

Właścicielem strony internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Szkoła Podstawowa w Liczu, Licze 34, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej Szkołą).

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Słownik pojęć:

Ilekroć jest mowa o:

 • Danych osobowych – to należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzaniu – to należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.
 • Użytkowniku – to należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną reprezentującą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną odwiedzającą naszą Stronę lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Strony.
 • Anonimizacji dokumentu – należy przez to rozumieć czynność polegającą na wykreśleniu z treści dokumentu różnych elementów, aby uniemożliwić identyfikację występujących w nim danych osobowych- proces nieodwracalny.

Jakie dane zbieramy?

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Po co zbieramy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z funkcji strony internetowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoja aktywność w serwisie, w tym Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane w logach systemowych. Przetwarzamy je w celach technicznych – w szczególności, dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochrona przed nadużyciami i atakami.

Jakie masz uprawnienia?

 • Prawo do dostępu do danych, tj. Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane i w związku z tym masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu.
 • Prawo do sprostowania danych, tj. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych, tj. masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych, a My mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgoda na której opierało się przetwarzanie została przez Ciebie wycofana, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, sprzeciwiasz się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zgłaszasz takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Tobie korzystanie z niektórych produktów i usług oferowanych przez nas, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 • Prawo do przenoszenia danych , tj. masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 • W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej u Administratora, lub elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
 • Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizować przysługujące Ci uprawnienia przesyłając je do nas w formie pisemnej lub drogą email na wskazane poniżej nasze dane kontaktowe. Wnioski powinny precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 • W sytuacji, gdy skorzystasz z uprawnień wynikających z powyższych praw, spełnimy Twoje żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Ciebie uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

Komu udostępniamy Twoje dane oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony internetowej i z którymi mamy zawarte umowy powierzenia danych osobowych.

Ponadto odbiorcami  Twoich danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora danych tj. nasi pracownicy, podmioty, które na podstawie zawartych umów, przetwarzają dane w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Sąd, Policja, Prokuratura, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj. m.in:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane,
 • do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane będą nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

Upublicznianie wizerunku ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

 • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
 • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

 • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • wyróżniającej postawy społecznej
 • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Polityka cookies

Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.

 W ramach serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony. Nie jest możliwe, aby ta drogą przedostały się do komputerów Użytkowników wirusy, inne niechciane oprogramowanie lub oprogramowanie złośliwe. W swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możemy gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Szkoła zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt.

Inspektor Danych Osobowych (IOD):

Pan Krzysztof Jóźwik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LICZU

NAUCZYCIELE

 1. Zbigniew Guzman - dyrektor szkoły, muzyka
 2. Iwona Zelmańska - j.polski
 3. Katarzyna Osiecka - j.angielski, biologia, geografia
 4. Olga Buczkowska - j.angielski, biblioteka
 5. Dorota Szul - chemia, matematyka
 6. Krzysztof Gadomski - fizyka, informatyka
 7. Elżbieta Hiszczyńska - religia,plastyka
 8. Aleksandra Czajkowska - Miś - j.niemiecki, j.angielski
 9. Lidia Banaś - pedagog szkolny, j.niemiecki, wdż
 10. Michał Siejakowski - wychowanie fizyczne
 11. Jolanta Kowalska - wychowanie przedszkolne,logopedia
 12. Alicja Zacierka - wychowanie przedszkolne
 13. Anna Polonis - wychowanie przedszkolne
 14. Jadwiga Żółtańska - wychowawca świetlicy
 15. Katarzyna Chojnacka - wychowawca świetlicy
 16. Beata Brzozowska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo  zawodowe
 17. Ewa Kemprowska - edukacja wczesnoszkolna, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 18. Anna Wiśniewska - edukacja wczesnoszkolna
 19. Dawid Reschke - historia
 20. Anna Netkowska - psycholog

ADMINISTRACJA

 1. Justyna Litwin -  sekretarka
 2. Katarzyna Chojnacka  - intendent

PRACOWNICY  OBSŁUGI  SZKOŁY

 1. Janina Besaraba
 2. Barbara Buczkowska
 3. Wiesława Pietrzyk
 4. Karolina Góralczyk
 5. Renata Zakrzewska
 6. Monika Kotowska
 7. Roman Dopierała

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników edukacja wczesnoszkolna

Wydawnictwo WSiP
Nowi Tropiciele- Podręczniki kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/1/2017
Nowi Tropiciele- Karty pracy kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/2/2017
Nowi Tropiciele- Karty matematyczne kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/4/2017

 

Cykl Nowi Tropiciele do klasy 2

Tytuł

Autorzy

Numer

 

Nowi Tropiciele cz.1

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

815/2/2018

Nowi Tropiciele cz.2

Nowi Tropiciele cz.3

Nowi Tropiciele cz.4

815/4/2018

Nowi Tropiciele cz.5

„Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas 1–3 szkoły podstawowej autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Hanisz

Radio Git

Audycja

 

VI audycja pt. „ZŁOTY na językach”

 

V audycja pt. „ZŁOTY na językach”

 

IV audycja pt. „ZŁOTY na językach”

Prezentujemy trzecią audycję pt. „ZŁOTY na językach” przygotowaną przez redakcję szkolnego radiowęzła „GIT” w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat!”.

 

II audycja pt. „ZŁOTY na językach”

 

I audycja pt. „ZŁOTY na językach”

 

Przerwy z audycjami i muzyką umilają czas uczniom z naszej szkoły.

Redakcja Szkolnego Radia „Git”:

 • Wiktoria Pietrzyk – uczennica klasy VII;
 • Jan Kowalski – uczeń klasy VII;
 • Kajetan Góralczyk – uczeń klasy VII;
 • Dawid Kotowski – uczeń klasy VII;
 • Klaudia Beyer – uczennica klasy VII;
 • Oskar Traczyk – uczeń klasy VII;
 • Maja Zalewska – uczennica klasy VIII;
 • Alicja Tymicka – uczennica klasy III gim.;
 • Klaudia Tłuchowska – uczennica klasy III gim.

Radio jest aktywne przez wszystkie przerwy międzylekcyjne w ciągu dnia.

Stała ramówka:

 1. Poranne info (krótkie wiadomości ze świata, z kraju i szkoły).
 2. Pół żartem pół serio.
 3. Ciekawostki.
 4. Audycja sportowa.
 5. Śmietanka towarzyska.
 6. Audycja muzyczna.

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Lidia Banaś

 

Wspieram w działaniach wychowawczych rodziców, uczniów
i nauczycieli! Czekam na wszystkich, którzy chcą się ze mną podzielić swoimi troskami bądź radościami, potrzebują pomocy…

 

Godziny pracy: rok szkolny 2020/2021

 

Poniedziałek

 

 

7:50  – 15:00

 

Wtorek

 

 

7:50 – 9:50

 

Środa

 

 

7:50 – 14:10

 

Czwartek

 

 

7:50 – 11:20

 

Piątek

 

 

7:50 – 12:20

Serdecznie zapraszam do spotkań, współpracy i wspólnego działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  na rzecz społeczności szkolnej i nie tylko …

 

Głównym partnerem w mojej pracy jest uczeń!

 

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”

/Karl Hesselbacher/

 

 

DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracajcie się do pedagoga z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. On oferuje Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

 „SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

SZANOWNI RODZICE!

 Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających  do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego  szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno  i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

ALFABET PEDAGOGA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LICZU:

 

ZASADY PEDAGOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO:

1. Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich
 • Pedagogami z innych szkół
 • Fundacjami
 • Innymi w razie potrzeb

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:
  § 42.

  Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji;

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

 

 • WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI:

JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIEM?

 • Nie porównuj go z innymi uczniami mówiąc: dlaczego inni potrafią, a ty nie. On chcę, byś rozumiał jego trudności.
 • Nie zawstydzaj go przed całą klasą mówiąc: czy nie mogłeś się lepiej ubrać? Ono chce być szanowane przez ciebie.
 • Nie odbieraj nadziei mówiąc: nic z ciebie nie będzie. Dziecko chce wierzyć, że coś w życiu osiągnie.
 • Nie lekceważ uczuć mówiąc: tu jest miejsce na naukę, problemy zostaw za drzwiami. Dziecko potrzebuje wsparcia.
 • Nie oceniaj mówiąc: jesteś po prostu nieukiem! Dziecko ma prawo dobrze myśleć o sobie.
 • Nie moralizuj mówiąc: przestań się użalać, zabieraj się do roboty. Dziecko potrzebuje twojego zrozumienia.
 • Nie przypisuj mu złych intencji mówiąc: ty po prostu robisz mi na złość! Świat wydaje się wtedy dziecku nieprzyjazny.
 • Nie okazuj dezaprobaty, gdy dziecko ma kłopoty z zapamiętaniem pytając: co tak słabo? Wydaje mu się wtedy, że do niczego się nie nadaje. Dziecko potrzebuje dowartościowania.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Nasza biblioteka mieści się w sali nr 13. W pomieszczeniu została wydzielona wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, gdzie dzieci i młodzież mogą samodzielnie wybierać książki oraz kącik czytelniczy. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek – lektur obowiązkowych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, encyklopedii, słowników oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. Księgozbiór  biblioteki liczy około 4 tys. książek.

Radą i pomocą w naszej bibliotece służy

Pani mgr Olga Buczkowska

W naszej bibliotece  jesteś mile widziany:-)

Przyjdź, na pewno znajdziesz dla siebie coś ciekawego!

 

Podsumowanie czytelnictwa za I semestr w roku szkolnym 2018/2019

Klasy, które wypożyczyły największą ilość książek:

 • kl. II– I miejsce
 • kl. VII – II miejsce
 • kl. V – III miejsce

Najlepszymi czytelnikami
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 zostali:

 

 • Sandra Gaweł kl. II - I miejsce
 • Julia Kamiński kl. II - II miejsce
 • Dominika Slawinski kl. II - III miejsce

 

Pliki do pobrania

Regulamin biblioteki szkolnej

Wykaz lektur szkolnych

Plan Pracy Logopedy rok szkolny 2018/19

Lp.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1

Praca organizacyjna

Przygotowanie warsztatu pracy

logopedy, przegląd dostępnych pomocy logopedycznych, zakup nowych, ciekawych pomocy logopedycznych.

logopeda,

dyrektor

IX 2018r.

Wg potrzeb

2


Analiza dokumentacji uczniów:

a) opinie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej

Konsultacje z wychowawcami,

nauczycielami oraz pedagogiem

szkolnym dotyczące  wpływu wad

wymowy na wyniki w nauce

wybranych  uczniów.

pedagog szkolny,

nauczyciele i wychowawcy  klas,

rodzice.

IX 2018r.

3


Badania przesiewowe  – diagnoza logopedyczna:

· badanie motoryki oraz budowy  narządów mowy

· badanie wymowy

· założenie dokumentacji (dziennik logopedyczny)

Badanie mowy przeprowadzone w oparciu o:

- kwestionariusz obrazkowy G. Demel,    

- kwestionariusz badania motoryki artykulacyjnej,

- test do badania słuchu fonematycznego ,

- próby własne.

 logopeda,

 rodzice.

IX 2015r.

4

Ustalenie i prowadzenie terapii

logopedycznej indywidualnej i grupowej w celu:

· wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej oraz słuchu fonematycznego;

· nauki prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz utrwalania ich poprawnej wymowy;

· minimalizowania  psychologicznych aspektów zaburzeń mowy.

 - ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek:
a) ćwiczenia oddechowe,

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych,                                     

c) ćwiczenia emisyjno – głosowe
- ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

wywoływanie i utrwalanie głosek w:  izolacji, sylabach otwartych i zamkniętych, strukturze logotomowej, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej i dialogowej.

- ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

1) ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego,

2) wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
3) ćwiczenia logorytmiczne,

4) ćwiczenia rozwijające  koordynację

wzrokowo – ruchową,

5) ćwiczenia rozwijające orientację  w przestrzeni.

6) ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe.

- wprowadzenie  logopedycznych kart pracy z zaleceniem ćwiczeń w domu.

logopeda

rodzice

wychowawcy klas.

od października 2018r.

na bieżąco.

5

Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających lub zmniejszających ryzyko powstawania zaburzeń mowy     w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

· spotkania z rodzicami uczniów uczęszczających na terapię logopedyczną (rozmowy na temat wskazań, charakteru i przebiegu terapii),

· zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w terapii logopedycznej.

logopeda,

rodzice

Wrzesień/październik

na bieżąco,

czerwiec

6

Organizowanie oraz prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej  

· analizowanie trudnych przypadków we współpracy z  pedagogiem szkolnym, nauczycielami  przedmiotowymi oraz wychowawcami klas,

· prowadzenie doradztwa logopedycznego wspieranie i udzielanie porad podczas rozmów indywidualnych z rodzicami i  nauczycielami.

· kierowanie uczniów w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu: laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii, neurologii.

logopeda

pedagog szkolny,

nauczyciele i wychowawcy klas,

rodzice.

Wg potrzeb,

na bieżąco.

7

Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.

- spotkania z rodzicami, których dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną,

-  zachęcanie rodziców do udziału razem z dziećmi w zajęciach,

cały rok szkolny

- kursy i szkolenia logopedyczne,

- literatura tematyczna.

 

na bieżąco.

                                                              

                                                               Opracowała:

Logopeda

mgr Jolanta Kowalska

SZKOLNA GAZETA "SZKOLNIAK"

Historia naszej gazetki sięga dosyć dawnych czasów. Pierwszy numer Szkolniaka ukazał się 26 października 2000 roku. Przez następnych 17 lat tworzyli go uczniowie gimnazjum, obecnie redakcja składa się z uczniów szkoły podstawowej. Opiekę nad redakcją od początku sprawuje polonistka Iwona Zelmańska.
Ukazało się już ponad 100 numerów Szkolniaka, a w każdym można znaleźć ciekawe artykuły, aktualności szkolne i fotoreportaże z wydarzeń szkolnych oraz krzyżówki, rebusy przygotowywane przez uczniów.

 

Gazetka nr 3 - 2020/2021

Gazetka nr 2 - 2020/2021

Gazetka nr 1 - 2020/2021

Gazetka nr 1/2020

Gazetka nr 3/2019

Gazetka nr 2/2019

Gazetka nr 1/2019

Gazetka nr 4

Gazetka nr 3

Gazetka nr 2

Gazetka nr 1

 

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
324410

Ścieżka powrotu