Szkoła Podstawowa w Liczu

Plan Pracy Logopedy rok szkolny 2018/19

Lp.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1

Praca organizacyjna

Przygotowanie warsztatu pracy

logopedy, przegląd dostępnych pomocy logopedycznych, zakup nowych, ciekawych pomocy logopedycznych.

logopeda,

dyrektor

IX 2018r.

Wg potrzeb

2


Analiza dokumentacji uczniów:

a) opinie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej

Konsultacje z wychowawcami,

nauczycielami oraz pedagogiem

szkolnym dotyczące  wpływu wad

wymowy na wyniki w nauce

wybranych  uczniów.

pedagog szkolny,

nauczyciele i wychowawcy  klas,

rodzice.

IX 2018r.

3


Badania przesiewowe  – diagnoza logopedyczna:

· badanie motoryki oraz budowy  narządów mowy

· badanie wymowy

· założenie dokumentacji (dziennik logopedyczny)

Badanie mowy przeprowadzone w oparciu o:

- kwestionariusz obrazkowy G. Demel,    

- kwestionariusz badania motoryki artykulacyjnej,

- test do badania słuchu fonematycznego ,

- próby własne.

 logopeda,

 rodzice.

IX 2015r.

4

Ustalenie i prowadzenie terapii

logopedycznej indywidualnej i grupowej w celu:

· wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej oraz słuchu fonematycznego;

· nauki prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz utrwalania ich poprawnej wymowy;

· minimalizowania  psychologicznych aspektów zaburzeń mowy.

 - ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek:
a) ćwiczenia oddechowe,

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych,                                     

c) ćwiczenia emisyjno – głosowe
- ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

wywoływanie i utrwalanie głosek w:  izolacji, sylabach otwartych i zamkniętych, strukturze logotomowej, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej i dialogowej.

- ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

1) ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego,

2) wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
3) ćwiczenia logorytmiczne,

4) ćwiczenia rozwijające  koordynację

wzrokowo – ruchową,

5) ćwiczenia rozwijające orientację  w przestrzeni.

6) ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe.

- wprowadzenie  logopedycznych kart pracy z zaleceniem ćwiczeń w domu.

logopeda

rodzice

wychowawcy klas.

od października 2018r.

na bieżąco.

5

Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających lub zmniejszających ryzyko powstawania zaburzeń mowy     w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

· spotkania z rodzicami uczniów uczęszczających na terapię logopedyczną (rozmowy na temat wskazań, charakteru i przebiegu terapii),

· zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w terapii logopedycznej.

logopeda,

rodzice

Wrzesień/październik

na bieżąco,

czerwiec

6

Organizowanie oraz prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej  

· analizowanie trudnych przypadków we współpracy z  pedagogiem szkolnym, nauczycielami  przedmiotowymi oraz wychowawcami klas,

· prowadzenie doradztwa logopedycznego wspieranie i udzielanie porad podczas rozmów indywidualnych z rodzicami i  nauczycielami.

· kierowanie uczniów w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu: laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii, neurologii.

logopeda

pedagog szkolny,

nauczyciele i wychowawcy klas,

rodzice.

Wg potrzeb,

na bieżąco.

7

Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.

- spotkania z rodzicami, których dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną,

-  zachęcanie rodziców do udziału razem z dziećmi w zajęciach,

cały rok szkolny

- kursy i szkolenia logopedyczne,

- literatura tematyczna.

 

na bieżąco.

                                                              

                                                               Opracowała:

Logopeda

mgr Jolanta Kowalska

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
454447

Ścieżka powrotu