Szkoła Podstawowa w Liczu

Zajęcia koła naukowego EduAktywacja

Koło Naukowe EduAktywacja odbywa swą niezwykłą podróż z wybitnymi, polskimi naukowcami.
Ostatnie zajęcia odbyły się pod kryptonimem Marian Rejewski.

Uczniowie zajęć, wspólnie z redakcją szkolnej gazety Szkolniak przygotowują specjalny numer poświęcony polskim naukowcom. Bądźcie czujni i przeczytajcie go uważnie. Będą tam zagadki dla Was. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Czytaj więcej: Zajęcia...

Szkolny Klub Ornitologiczny

We wrześniu w naszej szkole swoją działalność rozpoczął Szkolny Klub Ornitologiczny!
W ramach jego aktywności uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w kilku wydarzeniach, które miały miejsce w naszej szkole. Jesienią odbyły się warsztaty połączone z nocnymi nasłuchami sów, organizowane przez Stowarzyszenie Ochrony Sów (dziękujemy organizatorom oraz samicy puszczyka Strix aluco za uprzejmość i odpowiedź na nasze zawołania ). W grudniu gościliśmy lokalnego, wielokrotnie utytułowanego hodowcę gołębi wędrownych. W styczniu wzięliśmy udział w corocznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków akcji Zimowego Ptakoliczenia.
Przez cały czas trwania krótkiego, ale wyjątkowo dokuczliwego dla naszych pierzastych braci okresu panowania mrozów i grubej warstwy śniegu, członkowie klubu sumiennie i regularnie uzupełniali zawartość przyszkolnego karmnika.
W ostatnich dniach rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Ptaki mojej okolicy”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszych obserwacji krajowej awifauny.
Sezon lęgowy i ptasich migracji już się zaczął. Mamy nadzieję, że ptakom spodobają się nasze budki lęgowe zbudowane jesienią i chętnie z nich skorzystają. Mamy też nadzieję, że równie dobrze, jak nasz ostatni, a zarazem pierwszy wiosenny spacer, zapowie się cały nadchodzący sezon. Bo jeśli tak, to… BĘDZIĘ SIĘ DZIAŁO!  A co? O tym będziemy informować na bieżąco… 

Red. Opiekun klubu

KLUB EKOLOGICZNY EKOLOG

Ideą klubu jest zainteresowanie uczniów otaczającym światem, wdrożenie do rozumienia zjawisk, procesów i interakcji, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu oraz skutkami działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniowi możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Główne cele zajęć pozalekcyjnych klubu to rozwijanie zainteresowania biologią i środowiskiem przyrodniczym, wdrażanie do samodzielnego poznawania otaczającego świata, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i pomiarów, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji roślin i zwierząt, kształtowanie szacunku dla przyrody oraz rozwijanie wrażliwości ekologicznej . Działalność Szkolnego Klubu Ekologicznego opiera się głównie na realizacji zadań wytyczonych w programie. Główne zadania to organizacja akcji Sprzątanie Świata oraz Kasztanobranie, realizacja projektu edukacyjnego „Magiczna moc zwykłej wody”; przygotowywanie gazetek tematycznych, prezentacji multimedialnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony zdrowia; realizacja zajęć ekologicznych oraz współpraca z Zieloną Szkołą w Brachlewie w zakresie udostępniania pomocy dydaktycznych; upowszechnianie wiedzy profilaktycznej dotyczącej palenia papierosów, alkoholizmu, profilaktyki HIV/AIDS poprzez wykonywanie i prezentacje plakatów tematycznych; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zbieranie wiadomości na temat różnych zjawisk w przyrodzie, zapoznanie się z literaturą z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, wykonanie zielników, edukacja ekologiczna w Zielonej Szkole; aktywowaniu młodzieży w podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody (segregacja odpadów); przygotowywanie uczniów do konkursów o tematyce zdrowotnej i przyrodniczej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Edukacja matematyczna i przyrodnicza z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” realizowana jest w klasie VII w okresie od 30 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Głównym celem Innowacji jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi poprzez wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. Jest to nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli również nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie korzystają bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi.

Czytaj więcej: ...

Z książką przez życie

Biblioteka szkolna realizuje innowację czytelniczą „Z książką przez życie”.

ZAŁOŻENIA INNOWACJI

W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w obecnym roku szkolnym zostaną podjęte działania, które mają na celu zainteresować uczniów tekstem drukowanym. Innowacja ma na celu wyrobić w uczniach nawyk sięgania po książkę. Dzięki temu uczniowie rozwiną swoje zainteresowania i właściwie wykorzystają swój czas wolny.

Innowacja ma wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz kształtować osobowość młodego człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole;
 • propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i młodzieży;
 • wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu wolnego;
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie;
 • kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej;
 • rozwijanie wiary we własne możliwości;
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć związanych z biblioteką, książką i sztuką teatralną;
 • kształcenie kultury słowa oraz umiejętności deklamacji tekstów literackich;
 • podejmowanie działań twórczych samodzielnie lub zespołowo;
 • rozbudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki poprzez wspólne działania czytelnicze i teatralne.

 

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH  INNOWACJI

 

 1. Przedstawienie teatralne. Praca nad przedstawieniem rozpocznie się w październiku 2018, zakończy się w listopadzie 2018. Spektakl zostanie zaprezentowany w listopadzie br. na "Teatraliach" w Kwidzynie.
 2. Zaangażowanie w akcję "Poczytaj mi, przyjacielu". Uczestnicy innowacji dwukrotnie w czasie trwania innowacji odwiedzą dzieci młodsze z naszej szkoły i przygotują dla maluchów krótkie inscenizacje wybranych bajek, promując jednocześnie ideę czytania maluchom przynajmniej 15 minut dziennie.
 3. Przeprowadzenie szkolnej akcji “Wypożycz książkę”.
 4. Wyjazd do Teatru im. Serwiuka w Elblągu.
 5. Przeprowadzenie szkolnych konkursów bibliotecznych.
 6. Noc w bibliotece (zorganizowanie noclegu w szkole)- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
 7. Dzień Rodziny – zorganizowanie festynu rodzinnego, przygotowanie przedstawienia teatralnego.
 8. Godziny czytania – spotkania z książką i czasopismem – zorganizowanie uczniom wspólnego czytania podczas 8 lekcji.
 9. Wycieczka do Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn Filia w Rakowcu.

 

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „MIMOZA”

Szkolne Koło Teatralne działające w Szkole Podstawowej w Liczu skupia dzieci i młodzież ze wszystkich klas.

Spotkania odbywają się w ramach godzin pracy biblioteki szkolnej – w zależności od potrzeb.

Cele zajęć:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,
 • wdrażanie uczniów do indywidualnej twórczości,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno literatury,
 • wdrażanie uczniów do pracy zespołowej,
 • rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji.

W ciągu 20 lat istnienia koła teatralnego uczniowie szkoły przygotowali mnóstwo ciekawych inscenizacji teatralnych, a także wykonywali dekorację, rekwizyty i kostiumy potrzebne do przedstawienia. Oprócz pracy twórczej, dużą uwagę poświęcali ćwiczeniom związanym z mową, mimiką twarzy, ruchem scenicznym, gestem itp.

Przedstawienia prezentowane były m.in. na deskach kwidzyńskiego teatru, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie, „Czarnej Sali” w Kwidzynie, w Teatrze w Grudziądzu, w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu, a także na scenie naszej szkoły.

W kolejnych latach szkolnych zamierzamy kontynuować powyższe działania i prezentować nasze umiejętności teatralne przed publicznością szkolną i środowiskową.

Informacja na temat realizacji innowacji pedagogicznej „Pozwól mi zrobić to samemu” w grupie przedszkolnej

Innowacja pedagogiczna Pt. "Pozwól mi zrobić to samemu" jest prowadzona w grupie przedszkolnej od listopada 2018 r.
Główne cele innowacji to:
– kształcenie samodzielności,
– rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– wypracowywanie potrzeby uczenia się dla samej satysfakcji,
– rozwijanie umiejętności współpracy bez rywalizacji.
Wykorzystuje elementy metody Marii Montessori, głównie działy dotyczące życia codziennego oraz sensoryki. Z pomocą rodziców zgromadzono potrzebne pomoce i ułożono je w wyznaczonym miejscu w sali. Dzieci swobodnie mogą korzystać z pomocy ułożonych na specjalnych tackach wg zasady ćwiczenia jednej umiejętności. Dzieci podchodzą z wybraną tacką do stołu, odpowiednio go przygotowują poprzez rozłożenie specjalnej maty a następnie działają, np. przesypują kaszę z jednego dzbanuszka do drugiego, przekładają za pomocą pęsety drobne przedmioty itd. Jedna tacka to jedno ćwiczenie. Po skończonej pracy następuje porządkowanie miejsca działalności. Co jakiś czas następuje zmiana materiału do ćwiczeń, tak aby ćwiczyć i doskonalić coraz to inne umiejętności z życia codziennego. Dzieci chętnie sięgają po „montessorianskie” zabawki w każdej nadarzającej się sytuacji. Nauczyły się z nich korzystać wg ustalonych zasad.
Zakończenie i podsumowanie Innowacji planowane jest na koniec maja 2019r.

Przykładowe ćwiczenia pokazane na fotografiach:
• Dziewczynka ćwiczy chwyt pencetowy podczas porządkowania fasolek do przegródek w pojemniczku,
• Chłopiec za pomocą pincety przekłada drobne przedmioty z jednego pojemnika do drugiego.
• Chłopiec uczy się przesypywania kaszy przez lejek

Ogólnopolski program TRZYMAJ FORMĘ

Ogólnopolski program TRZYMAJ FORMĘ! to inicjatywa propagująca styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program ten jest skierowany do uczniów klas: VII, VIII, oraz klas gimnazjum.

Siedmiu uczniów z naszej szkoły 6 marca przystąpiło do szkolnego etapu ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!". Wyniki będą 29 marca 2019r.

Czytaj więcej: ...

Innowacja pedagogiczna pt.: Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach

Innowacja pedagogiczna pt.: Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach przeznaczona jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego. Szczególny nacisk położony został na hasła: pamięć, pamięć narodowa oraz pamięć rodzinna (przekazywanie wspomnień). W innowacji ważne stało się uwzględnienie dorobku kulturalnego oraz historycznego najbliższej okolicy – Prabut, Licza, Rakowca, Kwidzyna i innych miejscowości na podstawie dostępnych źródeł historycznych – wspomnień, pamiętników, fotografii. Wielu uczniów zainteresowanych jest historią regionalną oraz środowiskiem z którego sami pochodzą. Program jest zatem przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poznać historię na podstawie zachowanych źródeł; wspomnień dotyczących regionu jakim jest Ziemia Kwidzyńska i Powiśle. Dzięki innowacji uczniowie mają możliwość gromadzenia materiałów mówiących o przeszłości naszej małej ojczyzny oraz udziału w konkursach historycznych z zakresu historii regionalnej. Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach to program, którego priorytetem jest przybliżenie przeszłości poprzez przedmiot praktycznego odtwarzania zachowanych wspomnień.

Cele innowacji

 • Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań historią rodzinną oraz historią regionu;
 • Poszukiwanie informacji dotyczących historii regionalnej;
 • Tworzenie prac związanych z tematyką innowacji pedagogicznej (wywiadów, drzew genealogicznych, prezentacji);
 • Przygotowanie uczniów do konkursu o tematyce historycznej dotyczącej historii Ziemi Kwidzyńskiej oraz Powiśla;
 • Kultywowanie zwyczajów rodzinnych i regionalnych;
 • Poznanie osób zasłużonych dla środowiska lokalnego.

Klub Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego w Szkole Podstawowej w Liczu

 • Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów klas IV-VIII oraz klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Liczu, szczególnie zainteresowanych historią lokalną – naszej małej ojczyzny. W ramach pracy klubu realizowane są działania mające na celu poznanie i poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej historii Powiśla. Uczniowie zapoznają się z dziejami Kwidzyna, Prabut, Licza, czy Rakowca. Główne cele pracy klubu to:
  • rozwijanie i poszerzanie własnych zainteresowań historycznych;
  • poszukiwanie, gromadzenie i analizowanie zebranych informacji oraz materiałów dotyczących historii lokalnej;
  • przygotowanie uczniów do różnych konkursów o tematyce historycznej;
  • uczenie patriotyzmu, poszanowania własnej historii;
  • kultywowanie kultury, tradycji i zwyczajów rodzinnych;
  • poznawanie zabytków historycznych regionu.

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
324448

Ścieżka powrotu