HISTORIA POLSKIEJ SZKOŁY W LICZU

„TU KAŻDY SWOJE MIEJSCE MIAŁ.

TU RADOŚĆ I ŚMIECH

NAUKA I ŚPIEW

TU POZNALIŚMY ŻYCIA SMAK...”

Lata 1945 – 1970

           Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie przystąpiono do otwierania polskich szkół. Historia polskiej szkoły w Liczu sięga więc  roku 1945. Rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się 4 września w małym, nieprzystosowanym do pracy szkolnej, budynku, natomiast religia odbywała się w budynkach prywatnych.

         Pierwszym kierownikiem sześcioklasowej szkoły został Józef Derlatka. Uczniowie pochodzili z Liczna (od 1949 Licze) oraz z kilku okolicznych wsi: Brandowa, Paczkowa, Jurandowa (dawne Solajny), a od 1962 roku również z Ośna. Warunki, w jakich uczyły się dzieci, były bardzo skromne: 3 sale lekcyjne, brak pomocy dydaktycznych. W trzecim roku nauki w szkole uczyło się już 120 uczniów i pracowało 3 nauczycieli. Przybywało też sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.

Kolejnym kierownikiem szkoły najprawdopodobniej był Stanisław Kowalski, który pełnił tę funkcję od 1947 do  1952 roku.  W  latach 1952-1955 szkołą zarządzał  kierownik Cichocki.

         Od roku szkolnego 1948/1949 do 1965/1966 szkoła podstawowa była szkołą 7- letnią. We wrześniu 1949 roku szkoła otrzymała pierwszy odbiornik radiowy.
W kronice odnotowano nawet jego cenę – 40 000 zł. Aby zdobyć fundusze na zakup sprzętu (np. liczydeł), w szkole organizowano koncerty, przedstawienia i inne imprezy, na których uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia.

           Od 1955 roku funkcję kierownika szkoły pełnił Stefan Malinowski. W tym czasie pracowało już 4 nauczycieli. Początkowo klasy kończące szkołę były bardzo nieliczne, np. w 1959 roku szkołę ukończyło 6 uczniów, a w 1960 -  dziewięciu. Warto zauważyć, że klasa pierwsza liczyła wówczas 38 osób. Przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8 nastąpiło w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Od roku szkolnego 1961/62 przez kolejne 8 lat, ze względu na dużą liczbę uczniów, lekcje odbywały się w budynku szkolnym – Licze nr 6 -  (klasy młodsze) i w pałacu (klasy starsze).

         We wrześniu 1962 roku kierownikiem został Władysław Hiszczyński, nauczyciel tej szkoły od 1955 roku. Klasy w tym czasie były liczne, w każdej uczyło się ponad 20 uczniów, dlatego też wprowadzono dwuzmianowość. Lata sześćdziesiąte obfitowały w różnego typu zajęcia pozalekcyjne. Działała drużyna harcerska, Liga Ochrony Przyrody, powstał sklepik szkolny i zespół sportowy liczący ponad 30 członków. Mimo braku sali gimnastycznej szkoła odnosiła liczne sukcesy na turniejach piłki ręcznej. Drużyna dziewcząt pod opieką W. Hiszczyńskiego trzykrotnie zdobyła I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim o Puchar „Głosu Wybrzeża” drużyn wiejskich. Czołowymi zawodniczkami były wówczas Alina Wojtaś, Maria Kondratowicz i Eugenia Siwak.

        W 1967 roku po raz pierwszy szkołę opuścili absolwenci 8 klasy (ok.10 osób). Ogółem w tym czasie było już 193 uczniów i sześciu nauczycieli.

 

Lata 1970 - 1999

            W styczniu 1970 roku szkoła została przeniesiona do  nowego dwupiętrowego budynku (Licze 34, obecnie Licze, ul.Lipowa 4), w którym znajduje się do chwili obecnej. Budynek mieścił 8 sal lekcyjnych, toalety, świetlicę z zapleczem kuchennym, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i bibliotekę. Wszystkie klasopracownie zostały wyposażone w nowoczesne w tamtych czasach pomoce dydaktyczne. Wśród cenniejszych warto wymienić: telewizor, radia, magnetofony, rzutniki, projektor filmowy oraz gramofon.
W budynku szkoły znajdowało się także mieszkanie służbowe, które od 1974 roku aż do śmierci tj. do  2022 zamieszkiwał dyrektor Bogusław Kwiatecki z rodziną.

        W starym budynku szkolnym po kilku latach zostało utworzone przedszkole oraz mieszkania dla nauczycieli. We wcześniejszych latach  w pałacu organizowane było tzw. letnie przedszkole.

            Od stycznia 1971 funkcję kierownika szkoły pełnił Gustaw Rylski. W roku szkolnym 1973/74 zmieniono nazwę funkcji kierownika na dyrektora, stąd Gustaw Rylski przez rok był na stanowisku dyrektora szkoły. Dyrektorem szkoły od 1974 roku został  Bogusław Kwiatecki.

            W nowym budynku szkoły zwiększyła się ilość zajęć pozalekcyjnych. Powstało wiele kół przedmiotowych: biologiczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne. Istniały także koła sportowe (lekkoatletyczne i tenisa stołowego) oraz artystyczne (plastyczne, techniczne - koło sprawnych rąk), a od 1974r. koło filatelistyczne.

            Od  lutego 1970r. rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska "Balbinka", której założycielką była nauczycielka Zenobia Michaliszyn. Oprócz działalności handlowej "Balbinka" rozwijała działalność w innych dziedzinach, takich jak: pogotowie krawieckie, kącik czyścibuta, fotograficzny, szklanka gorącego mleka, współpraca z ZHP. Spółdzielnia zajmowała się także rozprowadzaniem szkolnych podręczników. Od listopada1971r. opiekunem "Balbinki" został nauczyciel matematyki Czesław Oleksiak. Dzięki jego staraniom w 1973r. spółdzielnia uczniowska od zlikwidowanego klubu przy Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracujących w Liczu (która mieściła się w budynku pałacu) otrzymała następujący sprzęt: wagę uchylną, dwa regały, ladę pełną, kasetę stalową i 40 szklanek. Członkowie spółdzielni podejmowali się także różnorodnych prac zarobkowych, np. na rzecz leśnictwa  przy zbieraniu nasion z drzew czy plewieniu sadzonek. Część dochodów przeznaczono na biwaki i wycieczki. Ponadto członkowie spółdzielni angażowali się do pomocy ludziom starszym i samotnym, np. rąbali drewno, wrzucali węgiel do piwnicy, zbierali ziemniaki. Spółdzielnia "Balbinka" aktywnie współpracowała ze Spółdzielnią Uczniowską "Sezamik" w Tychnowach. 

            Od połowy lat siedemdziesiątych w ramach zajęć pozalekcyjnych działała w szkole dla uczniów klas młodszych drużyna zuchowa, której opiekunem była pani Halina Cichocka. Zuchy brały udział w pracach społecznych przy porządkowaniu terenu wokół szkoły, pałacu oraz przy wykopkach.

            W latach siedemdziesiątych liczba uczniów utrzymywała się na stałym poziomie i mieściła się w przedziale 185 - 195 i pracowało około siedmiu nauczycieli.           

            Bogusław Kwiatecki pełnił funkcję dyrektora szkoły do roku 1982. Przez kolejnych pięć lat stanowisko to piastował Marek Wawryniuk.  Był on również trenerem tenisistów stołowych, którzy w latach osiemdziesiątych zajmowali czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim i makroregionalnym. Największe sukcesy odnosili: Beata Stachura, Agnieszka Wawrzyniak, Jowita Wawryniuk,  Lidia Kwiatecka, Jacek Jajkowski, Monika Jędrych oraz  Dariusz Litwin.

                        Następnym dyrektorem szkoły była  Janina Hiszczyńska, która objęła to stanowisko w 1987r. Wraz ze zmianami ustrojowymi w 1990 r.,  po ponad 30 latach, powróciły do szkoły lekcje religii, a zamiast obowiązkowego języka rosyjskiego uczniowie zaczęli uczyć się języka angielskiego. W roku szkolnym 1994/95 zostało zlikwidowane przedszkole, pozostała jedynie zerówka, która jeszcze przez 2 lata miała zajęcia w starej szkole, a w roku 1996/97 została przeniesiona do nowego budynku szkolnego (sala nr 5 potem nr 4). Klasa zerowa funkcjonowała w szkole do roku szkolnego 1999/2000.

            W listopadzie 1994r. rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły z salą gimnastyczną. Sala została oddana do użytku w styczniu 1996 r. uroczystym rzutem do kosza przez Panią dyrektor Janinę Hiszczyńską. Cała inwestycja zakończyła się rok później w styczniu 1997 r., kiedy do użytku zostało oddane nowe skrzydło szkoły. Mieszczą się
w nim m.in.: sala gimnastyczna,  dwie sale lekcyjne, gabinet pedagoga i pielęgniarki, szatnie, magazyn sprzętu sportowego, łazienki oraz duży holl. Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej odbyło się 7 czerwca 1996 r. podczas jubileuszu 50 – lecia szkoły.
Z inicjatywy dyrektor Janiny Hiszczyńskiej tego dnia odbył się także zjazd absolwentów i nauczycieli. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

            W czerwcu 1996r. po raz pierwszy została wręczona nagroda Wójta Gminy Kwidzyn najlepszym absolwentom. Z naszej szkoły otrzymała ją uczennica klasy VIII Agnieszka Rykaczewska.

Lata 1999 – 2017 (gimnazjum)

            Reforma systemu oświaty z 1999 roku wprowadziła zmianę struktury szkolnictwa: podział na  6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Z tego powodu 1 września 1999 roku w Liczu powstał Zespół Szkół. Klasy I-III szkoły podstawowej zostały przeniesione do szkoły w Rakowcu, w Liczu zaś pozostały klasy IV, V, VI i VIII szkoły podstawowej. Klasa VII została przekształcona w I klasę gimnazjalną. Uczniowie dojeżdżali do Licza  z kilkunastu okolicznych miejscowości: Bronna, Ośna, Szadowa, Gilwy, Dubiela, Brachlewa, Baldramu, Tychnów, Podzamcza, Rakowca i Pawlic, stąd utworzono trzy klasy gimnazjalne (Ia, Ib, Ic).

         Po dwóch latach Zespół Szkół przekształcił się w Gimnazjum, które stało się  nowoczesną, dobrze wyposażoną szkołą z pracownią komputerową.

            W roku 1999 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji ZRÓBMY TO SAMI, w ramach której obok budynku szkolnego powstały: boisko, bieżnia (obwód 142 m) oraz skocznia do skoku w dal. Większość prac przy budowie boiska wykonano w czynie społecznym. Szkoła zajęła I miejsce w tej akcji na szczeblu wojewódzkim i została wysoko oceniona w skali krajowej. W 2000 roku za akcję  ZRÓBMY TO SAMI  szkoła otrzymała nagrodę MEN – sprzęt sportowy za około 6,5 tysiąca złotych. Prace związane z  budową boiska byli: dyrektor Janina Hiszczyńska oraz nauczyciel w-f Andrzej Stawicki.

            Od roku szkolnego 2000/2001 z inicjatywy nauczycielki Doroty Szul corocznie organizowany był w gimnazjum chrzest pierwszoklasistów, czyli uroczyste przyjęcie nowych uczniów do grona gimnazjalistów.

            W październiku 2000 roku ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej Szkolniak, którą do dnia dzisiejszego systematycznie redagują uczniowie pod opieką nauczycielki języka polskiego Iwony Zelmańskiej.

            W roku 2000 utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej   "Zielona Szkoła" w Brachlewie. Od tego też czasu każdego roku  uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na kilkudniowe zajęcia do tej placówki.   

            W roku 2002 dyrektorem szkoły została  Stanisława Gadomska. W szkole przybywało uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2004/2005 pracowało 17 nauczycieli, a do szkoły uczęszczało 184 uczniów.  W styczniu 2004 roku pedagog szkolny Lidia Kopyczyńska (Banaś) założyła Szkolny Klub Wolontariusza NADZIEJA, który bardzo prężnie działa do dzisiaj.

            Od 2005 roku coroczny bal absolwentów rozpoczynał się polonezem, którego nauką zajmowała się nauczycielka Jadwiga Żółtańska.

            Wiosną 2007 roku w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE powstał Park Wypoczynkowy PRZYRODNIK.  Projektem zajęła się nauczycielka biologii Katarzyna Osiecka

            Od 2012 roku w szkole działa Szkolne Radio GIT, które codziennie prezentuje muzykę  oraz krótkie audycje  przygotowywane  przez uczniów pod kierunkiem Doroty Szul.

         Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Pierwsza pracownia językowa powstała w 2010 roku i znajduje się w sali nr 13, natomiast druga powstała w 2016 roku i mieści się w sali nr 5.

        Około 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła współpracę z miejscowym Domem Seniora "Ellite Prestige". Początkowo polegała ona na udziale pensjonariuszy w niektórych uroczystościach na terenie szkoły. W kolejnych latach uczniowie, a później także przedszkolaki odwiedzali seniorów w ich domu prezentując  występy artystyczne i wręczając własnoręcznie wykonane upominki. Współpraca ta trwa nieustannie do dnia dzisiejszego.

             Nasi gimnazjaliści odnosili wiele sukcesów zarówno w sporcie, jak i w nauce. Podopieczni Andrzeja Stawickiego wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim i krajowym w biegach przełajowych i chodzie sportowym. Wielu z nich znajdowało się w  kadrze woj. pomorskiego.  Byli to między innymi: Patryk Szpeflik, Andżelika Skalmowska, Justyna Gruza.

       Szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim odnosili następujący uczniowie: Joanna ZelmańskaKatarzyna Jasnoch, Paulina Wysocka, Anna Kucharska, Julia Zelmańska, Agata Gadomska, Magdalena Podlaszewska, Kacper Konopatzki, Zuzanna Twardowska, Edyta Zamyślewska, Monika Zamyślewska ,  Jakub Andrzejewski Wojciech Żółtański

Lata 2017 - 2023

         W roku szkolnym 2017/2018 reforma edukacji przywróciła po 18 latach 8-klasowe szkoły podstawowe.  Trzeciego września w naszej placówce rozpoczęli  naukę uczniowie klas: I, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz  uczniowie dwóch klas gimnazjalnych. 
Z powodu małej liczby dzieci nie utworzono natomiast  klasy II. Uczniowie z tego rocznika nadal uczęszczali do szkoły w Rakowcu. W tym samym roku powstał także oddział przedszkolny dzieci 5-6 letnich utworzony w sali nr 4.  Dwa lata później powstała następna grupa przedszkolna – 3-4 latków. Salę dla tej grupy zorganizowano w miejscu dawnej szatni głównej. Edukację przedszkolną prowadziła Jolanta Kowalska,  a po roku dołączyła do kadry Alicja Zacierka.  W roku szkolnym 2019/2020 naukę kontynuowali  już tylko uczniowie szkoły podstawowej i dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych.

         Od marca 2020 roku z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa  uczniowie rozpoczęli naukę zdalną. Prawie przez dwa lata trwania pandemii lekcje odbywały się w różnych trybach (zdalnym, stacjonarnym, hybrydowym). Trwało to do stycznia 2022r.  Mimo tych trudnych warunków nauki  uczennica klasy VIII Wiktoria Ciborowska zdobyła tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

            W roku szkolnym 2020/2021 obowiązki dyrektora szkoły zaczął pełnić  Zbigniew Guzman.

            Jesienią 2020r. przy szkole powstał plac zabaw dla młodszych dzieci sfinansowany w większości przez Fundusz Sołecki w Liczu.   Pod koniec grudnia 2021 oddano do użytku przyszkolny parking na 10 stanowisk, którego koszty zostały pokryte  przez Urząd Gminy.

            W czasie ferii zimowych w lutym 2022r.przeprowadzono remont kuchni. Wymieniono instalację elektryczną oraz okap wentylacyjny. Po 52 latach użytkowania została zlikwidowana kuchnia węglowa, a jej miejsce zajęła kuchnia i taboret elektryczny. Dokonano także zakupu i wymieniono większość starego wyposażenia kuchni na nowe.

            Z inicjatywy dyrektora (nauczyciela muzyki) powstał  zespół wokalny  nauczycieli i pracowników szkoły pod nazwą "Dziewczyny i Ja". Po raz pierwszy grupa wokalna Zbigniewa Guzmana zaprezentowała się podczas uroczystości   zakończenia roku szkolnego 2021/22. Swoim śpiewem  zespół uświetniał różne uroczystości. Warto tu wspomnieć o Gminnej Uroczystości z okazji DEN w 2022r., czy akademii z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej przez szkołę dla środowiska lokalnego.

            26 czerwca 2022r. odbył się bal na zakończenie Klasy VIII. Po raz pierwszy w historii szkoły w pierwszej parze poloneza zatańczył dyrektor Zbigniew Guzman
z uczennicą Martyną Gruzą, a w drugiej parze  nauczycielka Olga Buczkowska (zastępca dyrektora) wraz z uczniem Jakubem Redą.

            W maju 2023r. mieszkanie służbowe (po rodzinie Kwiateckich) mieszczące się
w budynku szkoły zostało przekazane na potrzeby prężnie działającego w Liczu Koła Gospodyń Wiejskich.         

            We wrześniu 2022  r. z inicjatywy dyrektora rozpoczęła się procedura nadania szkole imienia. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz mieszkańcy Licza zgłaszali swoich kandydatów. Do drugiej tury wyborów przeszli dwaj kandydaci: Janusz Korczak i Marian Rejewski. W referendum, które odbyło się 7 marca 2023 wyłoniono patrona  szkoły i został nim Janusz Korczak.

Od pierwszego września 2023r. nasza szkoła  nosi nawę:

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JANUSZA KORCZAKA W LICZU,

Uroczystość nadania  imienia odbyła się 24 listopada 2023 roku.

 

 

 

Wykaz kierowników/dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Liczu w latach 1945 - 2023

Imię i nazwisko kierownika/dyrektora

Nazwa funkcji

Okres pełnienia funkcji

JÓZEF DERLATKA

Kierownik

1945 - ???

????

Kierownik

???

STANISŁAW KOWALSKI

Kierownik

1948 -1952

???  CICHOCKI

Kierownik

1952 - 1955

STEFAN MALINOWSKI

Kierownik

1955 - 1962

WŁADYSŁAW HISZCZYŃSKI

Kierownik

1962 - 1971

GUSTAW RYLSKI

Kierownik

Dyrektor

1971 – 1973

1973 - 1974

BOGUSŁAW KWIATECKI

Dyrektor

1974 - 1982

MAREK WAWRYNIUK

Dyrektor

1982 - 1987

JANINA HISZCZYŃSKA

Dyrektor

1987 – 2002

STANISŁAWA GADOMSKA

Dyrektor

2002 – 2020

ZBIGNIEW GUZMAN

Dyrektor

2020 -

Źródła: arkusze organizacji pracy szkoły, świadectwa uczniów

 

Jedna szkoła, wiele nazw

Nazwa szkoły/ pieczątka

Rok szkolny,   

 w którym nastąpiła zmiana

Publiczna Szkoła Powszechna w Licznie

1948/1949

Szkoła Ogólnodostępna Stopnia Podstawowego w Liczu

1955/1956

Szkoła Podstawowa w Liczu

1962/1963

Zespół Szkół w Liczu

1999/2000

Gimnazjum w Liczu

2002/2003

Szkoła Podstawowa w Liczu

2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Liczu

2023/2024

Źródło: arkusze organizacji pracy szkoły

 

 

Dawny budynek szkoły w miejscowości Licze

 

 

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Liczu. Zdjęcie z roku 1983

 

 

 

P. Duchnowska z uczniami przed budynkiem szkoły (Starej szkoły, Licze 6). Zdjęcie z 1963 roku

 

 

 

P. Hiszczyński i piłkarki ręczne z pucharem Głosu Wybrzerza. Zdjęcie prawdopodobnie z 1969 roku

 

 

 

Uczniowie z kierownikiem Malinowskim i panią Zdzierską przed dworem. Zdjęcie z roku 1959 lub 1960

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Liczu. Nowy budynek. Lata 70-te

 

 

 

Uczniowie przed szkołą (nowy budynek, Licze 34). Rok 1975

 

 

 

Szkoła Licze 2020