O Liczu słów kilka

      Na północy Polski niedaleko miasta Kwidzyn leży niewielka wieś o nazwie Licze. Jej historia i tradycje sięgają końca 13 wieku. Przez trzy stulecia   miała ona  charakter chłopskiej wsi dzierżawnej i należała do biskupa Pomezanii, a jej nazwę pisano jako Liczyn. W 1362 roku wytyczono dokładne granice pomiędzy Liczem, Ośnem i Brandowem, obecnym Bronnem.

      W połowie 16 wieku Licze stało się osadą dworską, jednak wciąż należało do biskupstwa Pomezanii i nieustannie zmieniało swoich dzierżawców. W 1525 roku nastąpiła sekularyzacja. Sekularyzacja to  działania  zmierzające do znacznego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. W wyniku tego procesu Licze przeszło w ręce książęce. Książę Albrecht Hohenzollern nadał je uniwersytetowi królewieckiemu założonemu w 1544 roku. Jednakże już w 1630 Licze przeszło w ręce szlachty niemieckiej, najprawdopodobniej  rodu Wallwitzów, a 3 lata później, dzięki małżeństwu Johanna von Kospotha z Anną Margaret von Wallwitz, dobra licznieńskie stały się własnością rodu Kospothów. Po śmierci Johanna Licze przeszło w ręce jego spadkobierców, a następnie w 1780 roku sprzedano je generałowi Gruszczyńskiemu. 

      W późniejszych latach Licze jeszcze wielokrotnie zmieniało właścicieli, aż do lat 1929-1930, kiedy ówcześni właściciele Emily i Karl Gorgowie sprzedali majątek państwu niemieckiemu. Podczas II wojny światowej w Liczu działała szkoła Hitlerjugend. W 1945 roku otwarto szkołę podstawową, którą w 1969 roku przeniesiono do nowego budynku. W latach 1954 -1957 wieś Licze była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, którą zlikwidowano po korekcie podziału administracyjnego. Przewodniczącymi Prezydium GRN byli Franciszek Bryksy i Kazimierz Kaczorowski. W latach 70. funkcjonowała w Liczu wiejska świetlica, klub „Ruchu”, punkt biblioteczny i Ludowy Zespół Sportowy.

      Przez cały okres istnienia miejscowości jej nazwa zmieniała się wiele razy. Możemy wyróżnić takie nazwy jak: Liczyn, Liczen czy Littschen. Zmiana nazwy Littschen na Licze ustalona została Rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946r.

 

STACJA KOLEJOWA

 

 

Zajazd (obecnie sklep GS), a przy nim dystrybutor paliwa

 

 

 

1801 rok Mapa Licza i okolicznych miejscowości (Rakowiec, Bronno, Paczkowo, Gilwa)

 

 

 

Pocztówka z roku 1901 (zajazd, szkoła i dwor)

 

 

 

Licze panorama. Rok 2020