Turniej Wiedzy Pożarniczej

28.03.2022r. w gminnych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej uczeń klasy 2 – Dominik Matyla - zdobył III miejsce. Gratulujemy!

SOS

KOLOROWE SKARPETKI NA ZNAK SOLIDARNOŚCI Z CHORYMI

Klasa trzecia, oprócz Pierwszego Dnia Wiosny,  po raz kolejny obchodziła Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na.  Dzień ten nie bez przy­czyny wyz­nac­zono na 21 mar­ca. Jest to początek kalen­dar­zowej wios­ny, sym­bol­izu­ją­cy nar­o­dziny nowego życia oraz nar­o­dziny ludzi niezwykłych. Data odnosi się również do samej isto­ty choro­by. Zespół Dow­na wiąże się bowiem z obec­noś­cią trze­ciego, dodatkowego chro­mo­so­mu 21 w kar­i­o­typ­ie.
21.03 = 3 CHROMOSOMY 21. Orga­ni­za­c­je wspier­a­jące obchody Świa­towego Dnia Zespołu Dow­na zachę­ca­ją nas do założe­nia w tym dniu kolorowych skar­petek – dwóch albo trzech (jak wspom­ni­ane 3 chro­mo­somy) i obow­iązkowo nie do pary! Tym drob­nym gestem może­my okazać swo­ją sol­i­darność, chęć zin­te­growa­nia się z osoba­mi dotknię­ty­mi tri­somią chro­mo­so­mu 21. Kolorowe skar­pet­ki, podob­nie jak data obchodów, mają znacznie sym­bol­iczne. Co sym­bol­izu­ją? Różnorod­ność, odmi­en­ność, społeczne niedopa­sowanie – czyli wszys­tko to, z czym na co dzień muszą zma­gać się oso­by dotknięte zespołem Dow­na. Tak świętowaliśmy ten szczególny dzień :)

Czytaj więcej...

ORIGAMI MODUŁOWE

Uczennica klasy II, Bianka Cieciurska podjęła się bardzo trudnego zadania – złożenie wielościanu foremnego techniką origami modułowe z kwadratów. Najpierw przez dwie godziny składała 30 elementów. Potem przez kolejną godzinę razem z panią łączyła te elementy tworząc skomplikowaną bryłę ozdobną. Cierpliwość i wytrwałość Bianki godna podziwu.  GRATULUJĘ!!! 😊😊😊

„WIOSENNA KREACJA, MAKIJAŻ, A MOŻE FRYZURA?”

Samorząd Uczniowski nagrodził najciekawsze wiosenne projekty modowe.

Zwyciężyli: Martyna Niedziela (kl. 8), Marek Rusin (kl. 5), Milena Słowicka (kl. 4), Marian Kwiatkowski (kl. 1), Filip Walasek (kl. 3).

W kategorii klas nagrodzono: klasę 1, klasę 3 oraz klasę 5.

GRATULUJEMY!!!